Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förslag på nytt vattenskyddsområde

Vi förbättrar skyddet av vårt dricksvatten

För att säkra tillgången till rent dricksvatten till Ekets samhälle har Örkelljunga Kommun tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde för Ekets vattentäkt.

Varför nytt vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde finns till för att uppmärksamma vikten av att undvika förorening av mark och vatten vid en vattentäkt.
Ekets samhälle får sitt vatten från en grundvattentäkt som använts sedan 1970-talet. Det vattenskyddsområde som finns idag för Ekets vattentäkt är från 1988. Sedan dess har Sveriges miljölagstiftning förändrats och metodiken för hur ett vattenskyddsområde ska se ut har förändrats.
Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommuner se över och revidera vattenskyddsområden som tagits fram med stöd av äldre lagstiftning. Örkelljunga kommun har därför tagit fram ett förslag på nytt vattenskyddsområde för Ekets vattentäkt.
Det nya förslaget innebär att vattenskyddsområdets utbredning har förändrats och det har indelats i olika zoner. De restriktioner, vattenskyddsföreskrifter, som gäller inom området har också förändrats.

Vattenskyddsområdets utbredning

Vattenskyddsområdet omfattar det område nära vattentäkten som är viktig att skydda mot förorening. Storleken på området beror på hur snabbt och åt vilket håll vattnet strömmar i marken. Det finns en handbok som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram som bestämmer hur de olika skyddszonerna i vattenskyddsområdet ska avgränsas.
Vattenskyddsföreskrifterna har olika restriktionsnivå i de olika zonerna med strängast restriktioner närmast vattentäkten.

Primär skyddszon är området närmast vattentäkten. Här är det viktigt att tidigt upptäcka och åtgärda en förorening vid till exempel en olycka. Vattenskyddsföreskrifterna i primär skyddszon syftarbland annat till att undvika att stora mängder miljöfarliga ämnen hanteras här.

Sekundär skyddszon ligger utanför primär. I detta området tar det längre tid för vatten att nå vattentäkten men det är fortfarande ett viktigt område att skydda. Syftet med sekundär skyddszon och vattenskyddsföreskrifter är att bibehålla eller långsiktigt förbättra vattenkvaliteten.

Tertiär skyddszon ligger utanför sekundär. Den tertiära skyddszonen omfattar område uppströms vattentäkten som är viktig för långsiktigt skydd av vattentäkten. Inom detta område finns inga skyddsföreskrifter.

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde
I nuläget finns ett förslag till vattenskyddsområde. Det har ännu inte fattats beslut om att det ska gälla. I Skåne är det Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. Innan kommunen skickar förslaget till Länsstyrelsen för beslut finns möjligheter att ta del av förslaget och lämna synpunkter skriftligen. Synpunkterna behandlas och förslaget revideras för att sedan skickas till Länsstyrelsen som, innan de fattar beslut, har ett formellt samråd med berörda. Även vid Länsstyrelsens samråd finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Välkommen på informationsmöte
Den 28:e maj klockan 18:00-20:00, hålls ett informationsmöte i kommunhuset i Örkelljunga, Biblioteksgatan 10. Informationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig.

Anmälan till informationsmötet görs via telefon eller epost till:
Maria Månsson Brink, stadsarkitekt
Epost:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
Telefon: 0435-550 19
Vi behöver din anmälan senast den 23:e maj 2018.

Mellan den 29:e maj och 3:e juni 2018, visas förslaget även på Örkelljunga bibliotek, Storgatan 2.
Sista dagen att inkomma med skriftliga synpunkter är den 22 juni 2018. Skicka dina synpunkter till: kommunkontor@orkelljunga.se, eller till Samhällsbyggnadsnämnden, 286 80 Örkelljunga

Bilaga 1 - Riskanalys Pdf, 7.6 kB.
Bilaga 2 - Riskreducerande åtgärder Pdf, 7.3 kB.
Bilaga 3 - Förslag vattenskyddsområde Pdf, 206.7 kB.
Bilaga 4 - Förslag till vattenskyddsföreskrifter Pdf, 274.4 kB.