Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Strandskydd

Strandskydd.

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men i vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter.

Strandskyddets syften

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Regler för strandskyddat område

För att tillgodose syftena är det förbjudet att inom strandskyddsområde vidta vissa åtgärder enligt Miljöbalken 7:15 §

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra byggnaders användning eller utföra andra anläggningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten.
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelser för byggnader och anläggningar.
  • Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Kommunernas ansvar

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om strandskyddets omfattning i länet.

Från och med den 1 juli 2009 har kommunerna det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. I Örkelljunga kommun handläggs strandskydden av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Efter att kommunen fattat sitt beslut granskar Länsstyrelsen alla dispenser som beviljats. I vissa fall är det länsstyrelsen som handlägger frågor om dispens. Detta gäller bland annat inom område som omfattas av biotopskydd och naturreservat.

Särskilda skäl

Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl för dispens.

Särskilda skäl enligt Miljöbalken:

  1. Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Marken genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  5. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Dispensansökan

Strandskyddsdispens söks hos:

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
Örkelljunga kommun,
286 80 Örkelljunga.

Mejl bygglov@orkelljunga.se

Ansökan görs via blankett för ansökan om dispens från strandskydd. Länk till annan webbplats. I ansökan ska tydligt framgå vilket/vilka särskilda skäl som den sökande vill ska beaktas vid dispensansökan. Observera att även bygglovsbefriade åtgärder som till exempel friggebod och enskild brygga kräver dispensprövning. I syfte att förhindra att åtgärder vidtas som skadar naturmiljön har Länsstyrelsen i Skåne beslutat om skyldighet att anmäla för samråd vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

Information ansökningsavgift:

Avgiften enligt faställd taxa: 

Strandskyddsdispens för bygglovsbefriad åtgärd: 4 584 kr                                         Strandskyddsdispens övriga åtgärder: 9 168 kr