Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kvalitet och utveckling

De nationella styrdokumenten, skollag, läroplaner, andra förordningar samt de lokala målen för förskolan och skolan förverkligas i ett ständigt pågående kvalitetsarbete.

Utbildningsnämndens verksamheter är mål-och resultatstyrda och utgår från Örkelljunga kommuns Vision 2040 och Utbildningsnämndens utbildningsplan.

Kvalitetsarbete kan med fördel åskådliggöras med hjälp av skolverkets kvalitetshjul.

 

Utbildningsplan 2021 - 2025
Kunskap - Hälsa - Delaktighet

Vi vill att...

Örkelljunga kommun ska vara en attraktiv kommun för barn, elever, personal och föräldrar.

För oss innebär det att våra barn och elever trivs och känner sig trygga i våra verksamheter och att vi ger våra barn och elever goda förutsättningar för att nå så långt de kan i sin kunskapsutveckling. Därmed lägger de grunden för ett livslångt lärande.

Våra elever ska genom delaktighet i sin utbildning i Örkelljunga kommun bli självständiga, aktiva, kreativa och ansvarskännande samhällsmedborgare.

I alla våra verksamheter har vi höga förväntningar på barn och elever.

Vi jobbar tillsammans utifrån...

Denna utbildningsplan och våra gemensamma riktlinjer för att skapa en likvärdighet i verksamheterna. Tillsammans har vi tagit fram:

 • En vetenskaplig grund
 • Skolans rutiner
 • Lärarnas rutiner

Utifrån de gemensamma dokumenten skapar varje enhet en verksamhetsplan utifrån sina behov.

Vi arbetar med…

Våra prioriterade områden: kunskap, hälsa och delaktighet för att:

 • nå en högre måluppfyllelse genom höga förväntningar och ett stöd som är anpassat efter barn och elevers behov. En ökad läsförståelse genom språkfrämjande arbetssätt och ett tvålärarsystem i de tidiga åren i grundskolan. Alla våra grundskolor deltar i det specialpedagogiska lyftet.
 • främja en förbättrad hälsa och trygghet genom att stärka relationen mellan barn, elever och personal. Vi samarbetar med lokala föreningar för att öka den fysiska aktiviteten. Vi arbetar med att skapa hälsosamma måltider och måltidsupplevelser. Vi utbildar handledare inom ”Youth Awareness of Mental Health” – suicidpreventionsmetod som arbetar med våra elever på högstadiet.
 • skapa delaktighet genom att barnens och elevernas perspektiv ges utrymme i frågor som berör dem.
 • skapa goda kontakter med vårdnadshavare.
 • öka närvaron genom skapandet av trygga och goda lärmiljöer och ett snabbt och effektivt frånvaroarbete i samverkan.

Vi utvärderar…

 • Våra verksamheter i regelbundna kvalitetsdialoger med verksamheterna. I dialogerna deltar ansvarig chef/rektor tillsammans med elevhälsochefen och utbildningschefen.
 • Information från kvalitetsdialogerna presenteras för Utbildningsnämnden tillsammans med verksamheternas
 • Betygs- och kunskapsutvecklingsstatistik, närvarostatistik samt information om hälsa och fritidsaktiviteter hos barn och unga i kommunens skolverksamheter.

Utbildningsnämndens mål utgår ifrån Örkelljunga kommuns ”Vision 2040”. Målen utvärderas årligen och kompletteras med delmål och aktiviteter.