Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Överförmyndarorganisation

Överförmyndarorganisationen i Örkelljunga kommun är organiserad i vald politiskt sammansatt överförmyndarnämnd och anställda tjänstemän.

Överförmyndarnämnden har delegerat till tjänstemän att utöva myndighetsutövning enligt särskild delegationsordning. Vissa beslut måste dock alltid beslutas av nämnden.

Förvaltares och gode mäns uppdrag anordnas av tingsrätt. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förvaltares och gode mäns uppdrag, som uppdraget bestämts av tingsrätten.

Under överförmyndarnämndens ansvarsområde ligger även kontroll av förmyndare för minderåriga och gode män för ensamkommande flyktingbarn. 

Överförmyndarhandläggare:
Michael Werner
Tel: 0435 - 551 83


Telefontid: måndagar: 10.00-16.00, tisdag - fredag: 10.00-12.00
Besökstid
: besök enligt överenskommelse.
Besöksadress
: Biblioteksgatan 10
Postadress
: Örkelljunga kommun, Överförmyndarnämnden, 286 80 Örkelljunga

Mer information om Överförmyndarnämndens ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämndens sammanträden

Överförmyndarorganisationens verksamhet styrs i huvudsak av föräldrabalken och står under tillsyn av länsstyrelsen. Besluten kan överklagas hos tingsrätt. Verksamheten omfattar i huvudsak tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare; att förvaltare och gode män i förekommande fall som tingsrätten beslutat, bevakar rätt, förvaltar egendom och sörjer för person, för sina huvudmän.

En viktig del är att kontrollera räkenskaper och redogörelser som förvaltare och gode män redovisar för sina huvudmän. Huvudmän är medborgare eller underåriga som av olika skäl behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Förvaltare och gode män är självständiga uppdragstagare och inte anställda av kommunen. Dessa ska inte besluta om eller verkställa rättigheter, förmåner eller skyldigheter som följer av lag, utan kontrollera och i förekommande fall ansöka om eller påtala, så att insatserna blir fallet.

Kunskap och utbildning

I uppdraget som Överförmyndare ligger också att tillse att gode män och förvaltare garanteras kunskap och utbildning.

God man

En god man hjälper myndiga personer, som på grund av sjukdom eller jämförbart förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Valet av en god man bygger på samtycke, samråd och samförstånd, vilket innebär att ingen kan få god man mot sin vilja. Den som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och kan själv förfoga över sina tillgångar med mera.

Information till dig som är god man

Förvaltare

När en god man inte är ett tillräckligt skydd för huvudmannen kan förvaltarskap bli aktuellt. Förvaltaren är ställföreträdare för sin huvudman, vilket innebär att denne ensam har rådighet över huvudmannens egendom och kan företräda huvudmannen i alla frågor som ingår i uppdraget.

Information till dig som är förvaltare

Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska? Har du kunskaper om det svenska samhället? Då behöver vi din hjälp!

Uppdraget som god man/förvaltare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp till exempel av en god man eller förvaltare. Det kan bland annat vara personer med utvecklingsstörning, psykisk störning, gamla, sjuka, senildementa, minderåriga barn och flyktingbarn. Uppdraget som god man och förvaltare omfattar minst ett av följande huvudområden:

  • att bevaka en persons rätt
  • att förvalta egendom
  • att sörja för person

Att vara förvaltare innebär också att man är ställföreträdare för en person och inte bara ombud. Förvaltarskap är därmed ett stort ingrepp i en persons liv.

Vem kan bli god man/förvaltare?

Det viktigaste för en god man/förvaltare är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar och inte formell utbildning. Det är också viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära. Tingsrätten beslutar om förordnande av god man/förvaltare.

Förhållningssätt

Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från huvudmannens sida. Det är då viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i den enskildes ställe utan söka lösningar tillsammans med honom eller henne. Uppdraget som förvaltare är att vara huvudmannens ställföreträdare vilket kräver lyhördhet för att finna lösningar som är i huvudmannens intresse.

Uppdraget som god man/förvaltare omfattar inte daglig omvårdnad, som personlig hygien, städning, promenader eller liknande. För sådana omständigheter har du som god man/förvaltare oftast en kontaktman inom vård- och omsorg, hemtjänst och liknande som ansvarar för daglig omvårdnad. När du kommunicerar med kontaktpersonen sörjer du för person.

Eftersom uppdraget som god man/förvaltare oftast innebär att ta hand om andras pengar är det av största vikt att agera med omdöme och noggrannhet. Det kan aldrig nog betonas att huvudmannens ekonomi inte får blandas ihop med den egna. Redovisning bör ske fortlöpande och det måste finnas god ordning på kvitton och andra verifikationer.

Det finns inga givna lösningar när det gäller uppdraget som god man/förvaltare utan man måste söka sig fram. Utgångspunkten måste alltid vara att utgå från huvudmannens bästa.

Ta dig tid och fundera på om ett uppdrag skulle vara något för dig. Vill du diskutera ytterligare så är du välkommen att kontakta överförmyndarhandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Känner du att du skulle vilja göra en insats och avsätta några timmar på att hjälpa en medmänniska så hör av dig.

Ansökan om god man och förvaltare görs till tingsrätten som också fattar beslut. Ansökan får endast göras av den som ansökningen avser, hans eller hennes make/sambo, närmaste släktingar och överförmyndare. Överförmyndaren undersöker givetvis även anmälningar från allmänheten och kan vara behjälplig med ansökan vid behov.

Blanketter och e-tjänster

Blanketter från Överförmyndarorganisationen finns under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", under rubriken Omsorg och Stöd. Här kan du ansöka om att bli god man/förvaltare och även hitta blanketter för dig som redan är god man/förvaltare.

Digital redovisning av din huvudmans ekonomi kan göras via webbtjänsten Aider.

Synpunkter och förslag

Om du har synpunkter och förslag på överförmyndarnämndens område så är du välkommen att skicka in de här: E-tjänst för synpunkter och förslag Länk till annan webbplats.