Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen - GDPR.

Örkelljunga kommun vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller behandling av personuppgifter för:

 • kommuninvånare och företagare med relation till kommunen
 • medarbetare
 • andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Örkelljunga kommun.

Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till kommunen. Örkelljunga kommun behandlar personuppgifter endast för så kallade särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

I den här texten kan du läsa hur Örkelljunga kommun samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd. För att komma i kontakt med dataskyddsombudet, klicka på kontakta oss och välj sedan ingången fråga eller synpunkt samt Personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Bilder är också en form av personuppgift, om det går att se att det är du på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är den personuppgiftsansvariga myndigheten som ansvarar för dina personuppgifter. I kommuner är varje nämnd en myndighet. Det betyder att varje nämnd ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Alla nämnder i Örkelljunga kommun har samma organisationsnummer, 212000-0878.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten. Vi följer EU:s dataskyddsförordning så att personuppgifter behandlas som de ska enligt gällande lag. Vi skyddar personuppgifter med hjälp av modern och kostnadseffektiv teknik för att ge ett fullgott integritetsskydd.

Dina personuppgifter kan ibland vara en del av kommunens allmänna handlingar. Ibland får vi frågor om att lämna ut dessa handlingar till enskilda personer eller företag. Innan vi lämnar ut en allmän handling som innehåller personuppgifter gör vi en så kallad sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

När du skickar ett e-postmeddelande till oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss med uppgifter om dig själv ger du oss information som innehåller personuppgifter. Till exempel:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer eller hälsotillstånd.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, med mera.
 • Finansiell information - din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunens nämnder arbetar med en del frågor och ärenden som är reglerade i lag. För att våra register ska vara så korrekta som möjligt har vi ett basregister över Örkelljunga kommuns invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten.

När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
 • Finansiell information - din inkomst.
 • Enhetsinformation - t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Den informationen sparas dock helt utan kopplingar till dig som individ, den sparas bara på en sammanställd nivå för att kunna mäta ”trafikmängden” på Örkelljunga kommuns hemsida och tillhörande e-tjänster.

Vad gör vi med din information?

Örkelljunga kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Hur kommer vi i kontakt med dig?

Örkelljunga kommun använder också dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden men också för att utföra olika undersökningar via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

 • Utförare och leverantörer. Örkelljunga kan komma att dela dina personuppgifter till företag som vi har anlitat för att göra kommunens arbete. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa företag.

  För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.
 • Andra myndigheter. Örkelljunga kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Örkelljunga kommun.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas både när du begär det och när uppgifterna samlas in. Du har även rätt att få information av kommunen om det till exempel inträffar en så kallad personuppgiftsincident och det finns en risk att du drabbas av en identitetsstöld eller bedrägeri.

Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om du tycker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som är allmänna handlingar eller när det föreligger ett lagstadgat krav på lagring. Till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att bli raderad om:

 • Behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt

Generellt om att begära ut allmänna handlingar

Örkelljunga kommun lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Örkelljunga kommun ska lämna ut på begäran. I Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, slås var och ens rätt att ta del av s.k. allmänna handlingar fast. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. När du begär ut en allmän handling behöver du generellt inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Örkelljunga kommun får efterfråga namn eller syfte om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Vill du ha ut den information som finns i alla behandlingar dina personuppgifter förekommer i begär du ut dessa som allmänna handlingar, före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Avgifter

För eventuella merkostnader vid utlämnade av allmän handling får kommunen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun fattar beslut om dessa avgifter.

Hur är det med kakor (cookies) och liknande tekniker?

På Örkelljunga kommuns webbplats används kakor och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator som antingen lagras tillfälligt en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare. Här kan läsa mer om kakor på orkelljunga.se

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Örkelljunga kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Örkelljunga kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen. Här hittar du Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd.

Om du anser att du inte fått tillfredsställande svar i din kontakt med Örkelljunga kommun kring integritets- och dataskydd kan du kontakta kommunens Datakyddsombud via e-post.