Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Detaljplaner

Detaljplaner

Med stöd av översiktsplanen upprättas detaljplaner. Detaljplaner är till skillnad från översiktsplanen juridiskt bindande och dess huvudsakliga syfte är att pröva om marken inom ett begränsat område är lämplig för bebyggelse.

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner ger en samlad bild av hur mark och vatten får användas, samt hur platser avses bevaras eller förändras. Alla betydande exploateringar måste i allmänhet föregås av detaljplanläggning. Ibland behöver detaljplaner tas fram även för enstaka fastigheter eller för ändring av ett områdes användning.

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts. Bygglov kan beviljas först när detaljplanen har vunnit laga kraft. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid (5-15 år) en garanterad byggrätt i enlighet med planen.

Hur ser detaljplaneprocessen ut?

Processen att ta fram en detaljplan är reglerad i plan- och bygglagens femte kapitel. Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett år upp till flera år beroende på hur processen löper. Överklagas antagandebeslutet tar det ytterligare tid innan planen vinner laga kraft och blir juridiskt bindande.

Alla planärenden, som inte är kommunalt initierade, börjar med en förfrågan om detaljplaneläggning. Förfrågningen ska göras på blanketten för ansökan om planbesked Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Att få ett planbesked, oavsett om det är positivt eller negativt, är förenat med en avgift som tas ut enligt kommunens fastställda taxa. Efter att ansökan inkommit till kommunen behandlas ärendet politiskt och planbeskedet ska lämnas inom fyra månader, om kommunen och den sökande inte kommer överens om något annat.

Detaljplanearbetet kan föregås av ett planprogram, i vilket kommunen tar fram mål och framtidsvisioner för planområdet (PBL 5 kap 10§). Det är frivilligt för kommunen att arbeta med planprogram men föreslås användas för geografiskt stora områden eller då detaljplanen går emot översiktsplanen. Planprogram är ett verktyg som även används när områdets utbyggnad innebär stor påverkan och engagerar många intressenter,

Planprogrammet ut på samråd till de som berörs av programmet. Inkomna synpunkter sammanfattas och utvärderas i en samrådsredogörelse som sedan inkluderas i den fortsatta processen. Planprogrammet godkänns av kommunfullmäktige.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan är vägledande inför framtida detaljplanearbeten. Planprogrammet är ett mellansteg mellan översiktsplanen och kommande detaljplaner för området.

Ett första förslag till detaljplan arbetas fram av kommunens tjänstemän, eller i vissa fall av konsulter. Under arbetet med förslaget kan behov av olika utredningar uppstå, till exempel geoteknisk undersökning, bullerutredning, naturinventeringar eller riskanalyser.

Efter godkännande i samhällsbyggnadsnämnden skickas detaljplanen ut på samråd till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder, statliga myndigheter och övriga med väsentligt intresse av förslaget. Samrådstiden är normalt minst tre veckor.

Inkomna synpunkter sammanfattas och utvärderas i en samrådsredogörelse som inkluderas i den fortsatta processen.

Utifrån inkomna synpunkter görs eventuella ändringar i detaljplaneförslaget. Efter godkännande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden skickas detaljplanen på granskning.

Granskningen varar i minst två veckor. Synpunkter ska skriftligen framföras till samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte har framfört sina synpunkter senast inom granskningstiden kan förlora sin rätt att överklaga.

Inkomna synpunkter sammanställs sedan i ett utlåtande.

Detaljplaneförslaget godkänns av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden innan det antas i Kommunfullmäktige. Detaljplaner som handlagts med standardförfarade antas direkt av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Om ingen överklagar detaljplanen inom tre veckor efter antagandet vinner planen laga kraft och blir en juridisk gällande handling. När planen har vunnit laga kraft kan bygglovsansökningar beviljas i enlighet med detaljplanen.

Du som personligen påverkas av en detaljplan och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, vilka inte har blivit tillgodosedda, kan överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Detta kan sedan överklagas till mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ges.

Du som har synpunkter på en detaljplan och som inte personligen påverkas kan enbart agera innan antagandet av detaljplanen.