Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Så går en utredning till

När en anmälan lämnats in, blir den eller de som har blivit anmälda alltid kontaktade av en socialsekreterare vid myndighetsenheten. De får reda på att de har blivit anmälda och vad anmälan gäller.

En första bedömning

Myndighetsenheten gör en så kallad förhandsbedömning efter att en anmälan har kommit in. En förhandsbedömning betyder att det görs ett ställningstagande om anmälan är så pass allvarlig att det behöver tas reda på mer information för att erbjuda hjälp, det vill säga göra en utredning. Det ska ske senast 14 dagar efter att anmälan har kommit in. Om det inte blir en utredning kommer den som har blivit anmäld att tas bort från personregistret.

I vilka fall görs det en utredning?

De vanligaste skälen till att en utredning inleds och då socialnämnden har utredningsskyldighet är:

  • När en person eller familj själv tar kontakt och ansöker om stöd i någon form.
  • När någon gör en anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Om en person som är anställd hos myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar (t.ex polis, förskola, skola, sjukvården) är orolig att ett barn eller ungdom på något sätt far illa är denna person skyldig att göra en anmälan. Anmälan kan också göras av privatpersoner.
  • När rapporter kommer från Polismyndigheten.
  • När Tingsrätten eller Åklagarmyndigheten begär yttrande angående en tonåring som begått brott.

Syftet med en utredning

Syftet med utredningen är att ta reda på under vilka omständigheter barnet lever i och om barnets behov av goda uppväxtvillkor tillgodoses.

En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt och ska göras så snabbt som möjligt, senast inom fyra månader. En utredning fortsätter även om den anmälde flyttar till en annan kommun.

Barns Behov i Centrum - BBIC

Örkelljunga kommun är licensierad användare av utredningssystemet BBIC. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för den nationella kvalitetssäkringen, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC. Med hjälp av att systematiskt utreda enligt BBIC vill vi stärka barnets ställning, öka samarbetet med barnet och dess nätverk samt skapa en god rättsäkerhet.

Hur går en utredning till?

Målet för alla våra utredningar och insatser är att ge de barn och ungdomar som är föremål för våra insatser samma chanser i livet som andra barn i samhället. Utredningen ska ske i nära samarbete med barnet och vårdnadshavarna.

För att en utredning ska bli korrekt och få ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt, behöver socialsekreteraren få tillgång till information och fakta som rör barnet/tonåringen och familjen. Informationen hämtas i första hand från de berörda och från olika personer som finns kring familjen. Ibland behöver socialsekreteraren stöd i sin utredning från andra myndigheter och experter, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Region Skåne. Det finns olika sätt att utreda på. Socialsekreteraren kan berätta mer om de olika arbetssätten som finns.

Rättigheter

Innan beslut fattas har den som är part rätt att yttra sig över innehållet i utredningen. Fattas beslutet av socialnämndens arbetsutskott eller socialnämnden i sin helhet har den som är part rätt att närvara och framföra sin ståndpunkt.

Det finns också möjlighet att erhålla rättshjälp i och med att ett beslut överklagas eller i utredningar som rör så kallade tvångsingripanden. Under utredningen går det att anlita ett juridiskt ombud, men då på den enskildes bekostnad.

Dokumentation och tystnadsplikt

Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Lagen säger att den enskilde bör hållas underrättad om all dokumentation som förs om den enskilde. Alla personer som den enskilde kommer i kontakt med inom myndighetsenheten har tystnadsplikt. Allt det som skrivs om den enskilde är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.