Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Örkelljunga kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommun - anvisning (pdf, 402,8 KB, nytt fönster)PDF

Egenkontroll avvikelser (pdf, 109,2 KB, nytt fönster)PDF

Avvikelseanmälan, Svensk Dos webbplatslänk till annan webbplats

Rutin vid anmälan enligt Lex Maria (pdf, 109,1 KB, nytt fönster)PDF

Checklistor

Checklista för basala hygienrutiner LSS (pdf, 380 KB, nytt fönster)PDF

Checklista för basala hygienrutiner särskilt boende (pdf, 376 KB, nytt fönster)PDF

Checklista för basala hygienrutiner hemtjänsten (pdf, 304 KB, nytt fönster)PDF

Checklista för basala hygienrutiner särskild service enligt socialtjänstlagen (pdf, 304 KB, nytt fönster)PDF

Checklista för chefer om basala hygienrutiner inom vård och omsorg (pdf, 1,13 MB, nytt fönster)PDF

Delegering av hälso- och sjukvård

Rutin delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter (pdf, 192 KB, nytt fönster)PDF

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen, Demenscentrums webbplatslänk till annan webbplats

Demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg och som är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer, Demenscentrums webbplatslänk till annan webbplats

Demens ABC plus webbutbildning riktad till olika målgrupper för att bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om att minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder, Demenscentrums webbplatslänk till annan webbplats

BPSD-registrets webbplatslänk till annan webbplats

Diabetes

Vårdprogram äldre och diabetes, för dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvård, SKR:s webbplatslänk till annan webbplats

Dokumentation

Anvisning om dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård (pdf, 176 KB, nytt fönster)PDF

Journalanteckning på papper (pdf, 60,2 KB, nytt fönster)PDF

Vid driftsstopp i Treserva (pdf, 154,1 KB, nytt fönster)PDF

Dödsfall

Anvisning vid dödsfall (pdf, 301,8 KB, nytt fönster)PDF

Egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Förebygga fallolyckor

Film om att förhindra fallolyckor bland äldre, Vimeos webbplatslänk till annan webbplats

Balans- och styrkeprogram för att minska risken för fall (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)PDF

Tips och råd för att förhindra fallolyckor (pdf, 810,4 KB, nytt fönster)PDF

Hundar i vård och omsorg

Anvisningar om hundar i vård- och omsorg (pdf, 204,2 KB, nytt fönster)PDF

ID-kontroll

Anvisning om ID-kontroll (pdf, 192 KB, nytt fönster)PDF

Journalkopia, sekretess och samtycke

Blankett om begäran om journalkopia (pdf, 126 KB, nytt fönster)Word

Instruktion och blankett om samtycke (pdf, 93,2 KB, nytt fönster)PDF

Vägledning om sekretess, samtycke och menprövning inom socialförvaltningen (pdf, 171,6 KB, nytt fönster)PDF

Översikt om sekretess, Vårdhandbokens webbplatslänk till annan webbplats

Kost och nutrition

Anvisning om kost och nutrition (pdf, 365,4 KB, nytt fönster)PDF

Nutritionspärm, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Loggkontroll

MAS-handbok om systematisk loggkontroll (pdf, 256,1 KB, nytt fönster)PDF

Loggkontroll HSL (pdf, 76,9 KB, nytt fönster)PDF

Loggkontroll social dokumentation (pdf, 76,9 KB, nytt fönster)PDF

Loggkontroll NPÖ (pdf, 77 KB, nytt fönster)PDF

Läkemedelshantering

Anvisning om läkemedelshantering (pdf, 208,5 KB, nytt fönster)PDF

Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedel (pdf, 121,3 KB, nytt fönster)PDF

Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvården (pdf, 111,6 KB, nytt fönster)PDF

Instruktionsfilmer för läkemedel som administreras av vårdpersonal och för produkter som handhas av patienterna själva, Medicininstruktioners webbplatslänk till annan webbplats

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommun (pdf, 168,4 KB, nytt fönster)PDF

Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIH (pdf, 98,3 KB, nytt fönster)PDF

Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIH (pdf, 100,5 KB, nytt fönster)PDF

Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård (pdf, 99,3 KB, nytt fönster) PDF

ASIH (pdf, 99,3 KB, nytt fönster)PDF

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning (pdf, 237, 3 KB, nytt fönster)PDF

Palliation ABC, en webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer, Palliationsakademins webbplatslänk till annan webbplats

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svensk Palliativregistret, Palliationsakademins webbplatslänk till annan webbplats

Rutin för vårdåtgärden vakPDF

Information om samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)

Styrdokument från 2020-06-07, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Senior Alert

Till seniorer och närstående, Senior Alerts webbplatslänk till annan webbplats

Rutiner för samtycke, utträde och utdrag, Senior Alerts webbplatslänk till annan webbplats

Skyddsåtgärder

Rutin för skyddsåtgärder i Örkelljunga kommun (pdf, 300,36 KB, nytt fönster)PDF

Stickskador

Anvisning om stickskador (pdf, 347,4 KB, nytt fönster)PDF

Suicidrisk

Rutin vid suicidrisk (pdf, 228,6 KB, nytt fönster)PDF

Anvisning för suicidbedömning (pdf, 208,9 KB, nytt fönster)PDF

Systematiskt kvalitetsarbete

Webbutbildning för att förebygga fallolyckor, Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Tandvårdsinformation från Region Skåne

Tandvårdsinformation, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Trauma

Skalltrauma, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Beslutstöd skalltrauma, intrakraniell blödning blodförtunnande läkemedel, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården samt tandvården

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården, Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Vårdhygien

Egenkontroll hygienrutiner - enkät chef (pdf, 120 KB, nytt fönster)PDF

Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorg (pdf, 106,1 KB, nytt fönster)PDF

Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvens, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Rutin för uppföljning av basala hygienrutiner och förebyggande av smittspridning (pdf, 224 KB, nytt fönster)PDF

Självskattning basala hygienrutiner - medarbetare (pdf, 76 KB, nytt fönster)PDF

Smittor A-Ö, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för kommunal hälso- och sjukvård om basal hygien, vårdhygien i hemmiljö, smittvägar i vård och omsorg, influensautbildning för kommunal vård och omsorg, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Vårdhygien - vårdriktlinjer, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Vårdhygien kommunal hälso- och sjukvård, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Vårdhygienska riktlinjer för skabb (pdf, 125,5 KB, nytt fönster)PDF

Webbutbildning om basala hygienrutiner och vårdhygien, Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Värmebölja/höga temperaturer

Råd vid värmebölja till personal inom vård och omsorg (pdf, 637,8 KB, nytt fönster)PDF

Råd till legitimerad personal vid värmebölja (pdf, 653,8 KB, nytt fönster)PDF

Broschyr för att hantera värmeböljor (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)PDF

Film om värmeböljor, Youtubes webbplatslänk till annan webbplats

Tema Värmebölja, Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats